WIKIPEDIA: Pokój (polityka) Pokój (łac. pax, staropolskie mir) – pojęcie opisujące stosunki między państwami, lub wewnątrz nich, oznaczające brak wojny, wykluczające konflikt zbrojny i używanie przemocy. W węższym znaczeniu pokój oznacza przerwanie lub zakończenie wojny potwierdzone stosownym dokumentem na wynegocjowanych przez walczące strony warunkach. W historiografii, zazwyczaj, podaje się miejsce zawarcia pokoju np.: „Pokój w Jassach” czy „Pokój toruński”. Od XX wieku do zachowania albo przywrócenia pokoju wykorzystuje się siły pokojowe ONZ, mające mandat prawnomiędzynarodowy. Za szczególny wkład w promowanie pokoju i praw człowieka na świecie przyznawana jest Pokojowa Nagroda Nobla. Ruchem który dąży do pokoju i jego utrzymania jest pacyfizm. Źródło: Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie – Pokój i bezpieczeństwo.